Polityka prywatności

You are here

W Sanluc International nv poważnie traktujemy RODO. Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy dane osobowe.

Administratorem danych jest firma Sanluc Polska Sp. z.o.o., ul Leszczynskiego 4, lok 29, 50-078 Wrocław, jej spółki zależne, stowarzyszone, spółki joint venture lub spółki osobowe (zwane dalej "Sanluc"), które opracowują i produkują dodatki dla przemysłu paszowego dla zwierząt.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy dotyczących niniejszej polityki lub wykorzystywania przez nas danych osobowych, możesz skontaktować się z z nami za pośrednictwem [email protected] W przypadku szczegółowych pytań, oprócz próśb o informacje ogólne, możemy poprosić Cię o identyfikację, aby upewnić się, że udostępniamy wymagane informacje i dane właściwej osobie.

1. Kiedy zbieramy i przetwarzamy Twoje dane?

Zbieramy i przetwarzamy dane w momencie zamawiania naszych produktów lub usług; kiedy żądasz informacji o produkcie, prenumerujesz nasz biuletyn lub kontaktujesz się z nami w inny sposób.

Jeśli jesteś dostawcą, Twoje kontakty i kontakty Twoich partnerów będą przetwarzane w związku z działalnością dostawczą.

Twoje dane jako klienta lub dostawcy będą wykorzystywane do wystawiania faktur i innych dokumentów księgowych.

Podczas odwiedzin naszej strony internetowej, gromadzone są dane odwiedzających po to, by wdrażać dalsze udoskonalenia. W tym celu wykorzystujemy Google Analytics. Monitorowany jest czas spędzony na stronie internetowej, sposób, w jaki została znaleziona i liczba odwiedzonych zakładek. Tego typu dane są anonimowe i nie wchodzą w zakres RODO.

W niektórych przypadkach możemy również wykorzystać Twoje dane, aby poinformować Cię o produktach lub usługach.

Wszelkie listy motywacyjne i życiorysy otrzymane w związku z aplikacją o pracę są dostępne i przetwarzane tylko przez pracowników zaangażowanych w proces rekrutacji. Dokumenty otrzymane pocztą elektroniczną zostaną usunięte ze skrzynki pocztowej po pobraniu.

2. Jakiego rodzaju dane zbieramy i przetwarzamy?

Zebrane dane są danymi, które przekazujesz nam, żebyśmy mogli dostarczyć Ci produkty lub usługi. To imię i nazwisko, adres, e-mail i dane zawodowe, takie jak nazwa firmy, numer VAT itp. Otrzymujemy te informacje bezpośrednio od Ciebie, ale w szczególnych wypadkach możemy je również pozyskać z innych stron.

Dane te mogą się również odnosić do Twoich zainteresowań lub planów związanych z przyszłymi produktami czy usługami. Informacje finansowe muszą być przetwarzane w kontekście rachunkowości. Zaś informacje dotyczące Twojej funkcji lub działań są przetwarzane w celu komunikacji lub public relations.

3. Cel gromadzenia i przetwarzania danych.

Dane osobowe przetwarzane są w związku z zarządzaniem klientem i koniecznością wynikającą z umowy (dostawa usług i produktów), marketingu bezpośredniego (w celu poinformowania o oferowanych usługach), zarządzaniem dostawcami, księgowością i komunikacją oraz public relations.

Dane osobowe zebrane podczas podania o pracę są przetwarzane tylko w celu wypełnienia wakatu.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych.

Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy na podstawie umowy wynikającej z zamówienia i podpisanego kontraktu.

Jeżeli przetwarzanie nie jest konieczne w celu spełnienia wymogu wynikającego z umowy, tak jak w przypadku marketingu bezpośredniego i komunikacji, opiera się ono na naszych uzasadnionych interesach jako przedsiębiorstwa, w szczególności na swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej i informacji. Czyniąc to, zawsze zapewniamy równowagę między naszymi i Twoimi interesami, przyznając ci na przykład prawo do sprzeciwu.  

Zanim użyjemy Twojego adres e-mail do wysyłania wiadomości komercyjnych, zapytamy o Twoją zgodę.

5. Administratorzy danych osobowych​​​​​​​

Dane osobowe przechowywane na serwerach Sanluc są dostępne wyłącznie dla pracowników firmy. Dostęp do nich możliwy jest tylko przy użyciu nazwy użytkownika i hasła.

Listy motywacyjne i życiorysy są obsługiwane wyłącznie przez pracowników zaangażowanych w procedurę rekrutacji. Gwarantujemy, że Twoje dane będą przechowywane we właściwym folderze, do którego dostęp mają tylko osoby upoważnione.

6. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim.​​​​​​​

Twoje dane są przetwarzane wewnątrz firmy w ramach zarządzania klientami i w sektorze księgowości.

W sytuacjach szczególnych możemy przekazywać Twoje dane podwykonawcom lub dostawcom, z którymi współpracujemy, zawsze jednak odbywa się to pod naszą ścisłą kontrolą. 

Jesteśmy zobowiązani do przekazywania Twoich danych w sytuacjach, gdy jest to wymagane przez prawo lub agencje rządowe.

7. Przesyłanie danych poza Europę.​​​​​​​

Twoje informacje nie są przekazywane krajom trzecim, czyli tym, które nie należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tworzonego przez Unię Europejską wraz z Islandią, Norwegią i Liechtensteinem). W sytuacji, w której musiałoby do tego dojść, upewnimy się, że kraje trzecie mają odpowiedni poziom ochrony lub że udzielamy odpowiednich gwarancji, podpisując tzw. standardowe klauzule umowne z odbiorcami w tych państwach. Jeśli nie jest to możliwe, upewnimy się, że możemy polegać na jednym z odstępstw przewidzianych w rozporządzeniu ogólnym, który przewiduje ochronę danych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania w tym zakresie, skontaktuj się z kierownikiem ds. Marketingu pod adresem [email protected].

8. Twoje prawa​​​​​​​

Jeśli przetwarzamy Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego, możesz w każdej chwili wyrazić sprzeciw. W tym celu wystarczy skontaktować się z działem marketingu - [email protected].

W razie potrzeby masz prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania lub usuwania. W tym celu wystarczy wysłać wniosek do kierownika ds. Marketingu - [email protected] legitymując się dowodem tożsamości. Prosimy o upewnienie się, że przekazują państwo dane osobie, która jest uprawniona do ich otrzymania.  

Jeśli nie zgadzasz się ze sposobem przetwarzania Twoich danych, możesz zawsze złożyć skargę do urzędu ochrony danych osobowych (www.uodo.gov.pl lub pod nr tel. +48 606-950-000) Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

9. Retencja danych osobowych​​​​​​​

Firma Sanluc i jej spółki zależne, podmioty stowarzyszone lub dystrybutorzy nie przechowują danych dłużej niż jest to konieczne do wykonywania czynności opisanych powyżej lub wymaganych przez prawo.

Dane osobowe otrzymane podczas (bezpłatnego) podania o pracę zostaną zapisane za zgodą wnioskodawcy na okres jednego roku. W tym okresie wnioskodawca zgadza się na kontakt w przypadku pojawienia się ciekawych ofert.

Dane klienta będą przechowywane w programie Microsoft One Drive  i używane tak długo, jak długo istnieje relacja biznesowa między klientem a firmą Sanluc. Po rozwiązaniu umowy Twoje dane będą przechowywane przez kolejne 10 lat (ponieważ roszczenia prawne można składać do 10 lat po dacie).

10. Jak chronimy Twoje dane osobowe​​​​​​​

Sanluc wykorzystuje wszelkie techniczne i organizacyjne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych. Twoje dane będą przechowywane wyłącznie we wspomnianym wcześniej oprogramowaniu i systemach, nie zostaną stworzone kopie fizyczne. Podobnie jak połączenie z naszym serwerem – oprogramowanie i systemy są również zabezpieczone. Te środki bezpieczeństwa są zgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami oraz aktualnym stanem wiedzy.

11. Prawo dostępu, poprawiania lub usuwania danych.​​​​​​​

Użytkownik ma zawsze prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprawdzania i poprawiania. Może zrobić to w każdej chwili, kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]. Informacji tych dostarczymy w krótkim terminie.

Modyfikacje​​​​​​​

Sanluc zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia i/lub niniejszej polityki. Zmiany będą zgłaszane użytkownikom za pośrednictwem strony internetowej.